Dr. Yue Song, Nanjing Normal University, 94018@njnu.edu.cn